W dniach 19.07.2024 - 29.07.2024 wypożyczalnia będzie nieczynna

Informacje ogólne

 • MaluchWpodrozy.pl to internetowy serwis, który oferuje wypożyczenie sprzętu turystycznego, sprzętu umożliwiającego przemieszczanie się z dziećmi jak i sprzętu wspierającego rodziców. Serwis należy do firmy ALprofi Tomasz Jurkowski, której siedziba jest w Szczecinie, przy ulicy Jasnej 21/7, 70-777 Szczecin, NIP PL: 9552004905.
 • Serwis internetowy MaluchWpodrozy.pl  będzie nazwany w dalszej części regulaminu Wypożyczalnią. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub ją prowadzące będą nazywane w dalszej części regulaminu Klientem. Produkty ujęte na stronie do wypożyczenia będą nazwane Sprzętem.
 • Wypożyczalnia przy zachowaniu należytej staranności,  poprzez stronę internetowa daje możliwość Klientowi zapoznanie się z produktami.  Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Regulamin jest dołączany do umowy najmu sprzętu i zostanie przesłany do wglądu i uzupełnienia po dokonaniu rezerwacji.

Zawieranie umów

 • Wypożyczalnia oferuje swoim klientom nowy lub używany sprzęt. Przez słowo używany rozumie się sprzęt, który jest zadbany, czysty, noszący ślady użytkowania.
 • Klient na stronie internetowej po wypełnieniu stosownego formularzu, otrzyma maila z danymi do przelewu w celu opłacenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50PLN. Opłata będzie zaliczana na poczet najmu. Opłata rezerwacyjna jest zdeponowana na nieoprocentowanym koncie wypożyczalni.
 • Opłata rezerwacyjna musi zostać przelana w ciągu 2 dni od momentu rezerwacji. Akceptowane jest potwierdzenie przelewu.
 • Wypożyczalnia po otrzymaniu rezerwacji, dokona dodatkowo potwierdzenia drogą e-mailową oraz telefonicznie.
 • Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej. Wypożyczalnia prześle na maila dane potwierdzające wraz z numerem konta w celu opłacenia opłaty rezerwacyjnej.
 • Wypożyczalnia zastrzega sobie anulowanie rezerwacji z przyczyn organizacyjnych, jeżeli rezerwacja i dostarczenie sprzętu jest wymagane w tym samym dniu. Informację o możliwości realizacji takiej rezerwacji należy uzyskać telefonicznie.
 • Anulowanie rezerwacji jest możliwe drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku anulowania 7 dni przed terminem, wypożyczalnia zwraca do 3 dni roboczych opłatę rezerwacyjną na wskazane konto klienta. W przypadku anulowania poniżej 7 dni, opłata jest traktowana jak odstępne i nie podlega zwrotowi, jak i zarówno nie odebranie sprzętu w umówionym terminie i miejscu.
 • Wypożyczalnia zastrzega możliwość anulowanie rezerwacji o czym poinformuje telefonicznie i drogą mailową klienta. W przypadku anulowania 7 dni przed terminem, wypożyczalnia zwraca do 3 dni roboczych opłatę rezerwacyjną na wskazane konto klienta. W przypadku anulowania poniżej 7 dni, wypożyczalnia zwraca do 3 dni roboczych opłatę rezerwacyjną na wskazane konto klienta wraz z zadość uczynieniem w wysokości 50PLN.
 • Zamówiony sprzęt odbierany jest przez klienta w umówionym miejscu. Informację ujęte są w zakładce cennik.
 • Podczas przekazania sprzętu przez wypożyczalnie, klient podpisuje umowę najmu, tym samym klient zawiera umowę cywilno prawną, zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz w regulaminie wypożyczalni.
 • Przy podpisaniu umowy, klient jest zobowiązany do przedstawienia dwóch dokumentów ze zdjęciem w celu weryfikacji i uzupełnienia umowy najmu. Jednym z dokumentów musi być dowód osobisty. Umowę mogą podpisywać osoby pełnoletnie. Po zakończeniu umowy, papierowa umowa najmu z danymi klienta zostanie zniszczona przez wypożyczalnie i nie będzie przekazywana osobom trzecim.
 • Kaucja oraz opłata za najem jest pobierana z góry w gotówce, przy przekazaniu sprzętu. Opłata za najem podana jest na stronie w cenniku i liczona jest za każdą rozpoczętą dobę 24h
 • Kaucja jest zwrotna po zdaniu sprzętu. Opłata rezerwacyjna będzie wliczona na poczet najmu.W przypadku kiedy sprzęt został zniszczony, zalany, nosi znamiona użytkowania niezgodnie z instrukcją, wypożyczalnia ma prawo zatrzymać kaucję w celu wyjaśnienia i oszacowania strat, którymi obciąży klienta. Szczegóły zawarte są w umowie najmu.
 • Klient nie odpowiada za zniszczenia wynikające z użytkowania zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem  urządzenia.
 • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody sprzętem.
 • Klient odpowiada za złożenie i rozłożenie sprzętu jak i jego umocowanie.
 • W przypadku wady niezawinionej przez klienta, uniemożliwiającej dalsze użytkowanie, klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Wypożyczalnia postara się wymienić sprzęt na inny lub zwrócić kwotę wynajmu od momentu zgłoszenia.
 • Klient zobowiązany jest do przechowywania sprzętu pod nadzorem lub w pomieszczeniach zamykanych na zamek, ograniczając tym samy ingerencje osób trzecich. W przypadku kradzieży klient niezwłocznie musi powiadomić policję oraz wypożyczalnie.
 • W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia czasu wypożyczenia i braku kontaktu, wypożyczalnia zgłasza sprawę na Policję jako przywłaszczenie sprzętu.

Pozostałe informacje

 • Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne akty prawne na terenie kraju.
 • Umowy powierzenia danych osobowych zgodnej z GiODO została zawarta z firmą dhosting.pl Sp. z o.o.
 • Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej: „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ALprofi Tomasz Jurkowski, ul. Jasna 21/7, 70-777 Szczecin
2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@maluchwpodrozy.pl, lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu 601231832
3. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:
a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, takich jak: rezerwacji produktów wymienionych na stronie, zakupu produktów w sklepie
b. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, pisemny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4:
a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła) – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku;
b. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;
c. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych.
5. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o Twoją zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.
6. W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. a) do c). W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz prawo do:
a. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania danych,
c. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania danych
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f. przenoszenia danych,
o ile przepisy szczególne nie wyłączają bądź ograniczają tych uprawnień.
8. Odbiorcami Twoich danych będą osoby/podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Twoich danych osobowych w swoim imieniu. Takie podmioty będą przetwarzać Twoje dane osobowe tylko na zlecenie Administratora i tylko zgodnie z jego poleceniami. Do Twoich danych osobowych mogą mieć dostęp w szczególności podmioty takie jak: firmy informatyczne, lub organy administracji państwowej np. urząd skarbowy.
9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie Twoich danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.
11. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane osobowe nie są profilowane.